Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ສະຖິຕິ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ

ລ.ດ ລາຍການຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ ສະແດງຂໍ້ມູນ
1 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2020

statistics2020.pdf

2 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2021

statistics2021.pdf

3 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2022

statistics2022.pdf