Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ ບົດສຶກສາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (FDMMP)

ເພື່ອເປັນການກະກຽມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (FDMMP) ກົມຊົນລະປະທານ ຂໍການຮ່ວມມື ບັນດາທ່ານ ມີຄໍາເຫັນໃສ່ບົດສຶກສາຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ (IEE) ທີ່ໄດ້ຄັດຕິດລິ້ງ ຕາມລຸ່ມນີ້ ແລະ ນໍາສົ່ງໃຫ້ຜູ້ສານງານໂຄງການດັ່ງກ່າວ.

ຂໍຂອບໃຈ ບັນດາທ່ານ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື

ລິ້ງດາວໂຫລດເອກະສານ:

https://www.dropbox.com/scl/fo/yhojn9avrgizbwvlvghxa/h?dl=0&rlkey=0sbk04thayndk8xruhyukp62w

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່

Email: soukshl7@gmail.com