Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ແຂວງ ສາລະວັນ

ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2023, ທ່ານ ບຸນຄໍາ ສີດາວົງ, ຫົວໜ້າ ກົມຊົນລະປະທານ ໄດ້ເດີນ ທາງໄປ ແຂວງ ສາລະວັນ ເພື່ອລົງໂອ້ລົມກ່ຽວກັບວຽກງານພັດທະນາຊົນລະປະທານ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງຊົນລະປະທານ ແຂວງ ສາລະວັນ.

ນອກນີ້, ຍັງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຕິດຕາມ-ຊຸກຍູ້ ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ຂອງ ໂຄງການ ພຄກ (ADB) ຢູ່ ບ້ານ ດົງມອນ ເມຶອງ ວາປີ, ແຂວງ ສາລະວັນ