Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການ

ໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ກົມຊົນລະປະທານກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລິເລີ່ມການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນ. ບຸນທຽນ ວົງໄກສອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ແລະ ທ່ານ ເຄົາຊິກບາຣົວ ຜູ້ບໍລິຫານກອງທືນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ IFAD ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງກອງຊຸມຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນໃນຮູບແບບກອງປະຊຸມທາງໄກວິດີໂອຄອນເຟີເລັນ, ມີທ່ານ ຈູລຽນ ອາແບຣມ ຫົວໜ້າທີມງານຊ່ຽວຊານ, ຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ລົງທຶນ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ຈີໄອແຊດ, ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກກົມກອງກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານລາວ ແລະ ກອງທຶນສາກົນເພື່ອການພັດທະນາກະສິກໍາ IFAD ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍຂອງການສະໜັບສະໜູນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 30 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເລີ່ມແຕ່ທ້າຍປີ 2019 ຫາປີ 2025 ຈຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາ ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານການເຊື່ອມໂຍງກັບຕະຫຼາດ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໂພຊະນາການ, ໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນຢ່າງແຂງແຮງໃນການລວມຕົວເຂົ້າກັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 353 ບ້ານຂອງ 19 ເມືອງໃນ 4 ແຂວງ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍນີ້ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີທີສອງ ແຕ່ຍັງມີຫຼາຍປັດໃຈບວກກັບສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມໂຄງການກໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ຫລື ເວົ້າໄດ້ວ່າຍັງເປັນໄລຍະທໍາອິດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໂຄງການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມຄືບຫນ້າດີຂື້ນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ນ. ບຸນທຽນ ວົງໄກສອນ ໄດ້ກ່າວວ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະໜາດນ້ອຍນີ້ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ສະເໜີໃນທີ່ປະຊຸມໂດຍສະເພາະພາກສ່ວນ ແລະ ແຕ່ລະຂັ້ນຮ່ວມປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຄະນະທີ່ລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້, ໃຫ້ໂຄງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການຈັດປະຕິບັດໂຄງການແຕ່ຕົ້ນຮອດປະຈຸບັນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ພ້ອມທັງມີຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ຄະນະຕິດຕາມຊຸກຍູ້ດັ່ງກ່າວຊ່ວຍຫາວິທີທາງແກ້ໄຂໃຫ້ໂຄງການມີຄວາມວ່ອງໄວຂື້ນ ແລະ ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ການລົງເຮັດວຽກຂອງຄະນະຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຜົນດີແກ່ໂຄງການເຊິ່ງພາຍຫຼັງການປະຊູມຮ່ວມກັນສໍາເລັດໃນແຕ່ລະຂັ້ນພວກເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ເຖິງຈຸດດີ, ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ສະດວກຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການໃນໄລຍະກະກຽມຜ່ານມາ.