Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ກົມຊົນລະປະທານ

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

1.ພະແນກບໍລິຫານ
2.ພະ​ແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
3.ພະ​ແນກ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ ແລະ ການລະບາຍ
4.ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຕັກນິກຊົນລະປະທານ
5.ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານ
5. ສູນສໍາຫຼວດ-ອອກແບບຊົນລະປະທານ