Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ຄຳສັ່ງ

ລ.ດ ລາຍການຂໍ້ມູນນິຕິກຳ-ເອກະສານ ສະແດງຂໍ້ມູນ
15 ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

05 0346 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງກະສິກຳຂັ້ນຕົ້ນ.pdf