Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ກົດໝາຍ

ລ.ດ ລາຍການຂໍ້ມູນນິຕິກຳ-ເອກະສານ ສະແດງຂໍ້ມູນ
13 ກົດໝາຍອາຍາ

ແຈ້ງການ ທີ 1.pdf

14 ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

Lawonciviservant.pdf