Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມ

Image

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນລະກະເສດ ແລະ ຊົນນະບົດຮອບດ້ານ ເມືອງ ສອງຄອນ ແລະ ເມືອງ ຈໍາພອນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ລົງຊຸກຍູ້ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ພຊບ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

+
Image

ຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຕິດຕາມ , ຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ດົງມອນ ເມຶອງ ວາປີ, ແຂວງ ສາລະວັນ

ຫົວໜ້າກົມຊົນລະປະທານ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢູ່ ແຂວງ ສາລະວັນ

+
Image

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການ

+
Image

ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການ ອະນາໄມລະບົບຫົວງານ ແລະ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ

ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການ ອະນາໄມລະບົບຫົວງານ ແລະ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ

+
Image

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

+
Image

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

+

ຄະນະນຳກົມຊົນລະປະທານ

Team Image

ທ່ານ ບຸນຄຳ ສີດາວົງ

ຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ຄຳພະຈັນ ວົງຊະນະ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ນ.ບຸນທຽນ ວົງໄກສອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ວິນວິໄລ ໄຊຍະພອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ສະຖິຕິ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ

ລ.ດ ລາຍການຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ ສະແດງຂໍ້ມູນ
1 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2020

statistics2020.pdf

2 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2021

statistics2021.pdf

3 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2022

statistics2022.pdf