Logo
“ ປັບປຸງ ຍົກລະດັບຊົນລະປະທານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ”

ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມ

Image

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການ

+
Image

ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການ ອະນາໄມລະບົບຫົວງານ ແລະ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ

ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງຂະບວນການ ອະນາໄມລະບົບຫົວງານ ແລະ ລະບົບຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ

+
Image

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

ກອງປະຊຸມຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານໂຄງການຊົນລະກະເສດ ແລະ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຂະຫນາດນ້ອຍປີ2021

+
Image

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

+

ຄະນະນຳກົມຊົນລະປະທານ

Team Image

ທ່ານ ບຸນຄຳ ສີດາວົງ

ຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ຄຳພະຈັນ ວົງຊະນະ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ນ.ບຸນທຽນ ວົງໄກສອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

Team Image

ທ່ານ ວິນວິໄລ ໄຊຍະພອນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ສະຖິຕິ

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ

ລ.ດ ລາຍການຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ ສະແດງຂໍ້ມູນ
1 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2020

statistics2020.pdf

2 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2021

statistics2021.pdf

3 ສະຖິຕິບໍລິມາດການສະໜອງນ້ຳ ປີ 2022

statistics2022.pdf